Gmina Kuźnia Raciborska zamierza przystąpić do projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”). W związku z powyższym prosimy zainteresowanych mieszkańców Gminy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam zebrać informację na temat zapotrzebowania mieszkańców związanego z utylizacją azbestu. Link do ankiety poniżej:

>> ANKIETA <<

Na co można uzyskać dotacje?

1) Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków budownictwa jednorodzinnego, budynków gospodarczych, wielofunkcyjnych i innych, a także odpadów azbestowych zalegających w terenie;

2) Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi (demontaż i unieszkodliwienie materiałów azbestowych, wydatki związane z przywróceniem, przy użyciu materiałów nieszkodliwych, stanu obiektu sprzed demontażu materiałów azbestowych, w tym niezbędne prace związane z konstrukcją dachu wynikające z dokumentacji technicznej.


Wysokość grantu może wynosić do 100 % kosztów kwalifikowalnych.