Dziś swoje urodziny obchodzi bp. senior Jan Wieczorek. I Biskup Diecezji Gliwickiej (1992-2011), bardzo związany z Rudami. Dekretem z dnia 28 maja 1995 roku, podniósł kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej (Pokornej). 17 czerwca 1999 roku, w czasie swej obecności w Gliwicach, Ojciec święty Jan Paweł II poświęcił korony dla obrazu Matki Boskiej Rudzkiej.

Księdzu Biskupowi życzymy mocy Ducha Świętego, który ożywia i prowadzi Kościół. Niech Chrystus, który przyniósł ludzkości prawdę o Bożej miłości pochylającej się nad każdym człowiekiem umacnia w pasterskiej posłudze i pomnaża radość wypływającą z bycia z innymi i dla innych. Niech Maryja, która otula macierzyńskim płaszczem Kościół otacza Księdza Biskupa swoją opieką.

Bp. senior  Jan Wieczorek

Urodził się 8 lutego 1935 roku w Bodzanowicach pod Olesnem. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, od 1948 roku zamieszkiwał w konwikcie dla chłopców w Gliwicach, kształcąc się w miejscowym gimnazjum, a następnie w gliwickim Niższym Seminarium Duchownym, gdzie w 1953 roku uzyskał prywatną maturę. Tego też roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Dnia 22 czerwca 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Jopa, który skierował go na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Po ich ukończeniu zlecono mu pracę wykładowcy seminaryjnego w Nysie, obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Opolu, wikariusza i sekretarza biskupa Henryka Grzondziela – biskupa pomocniczego i proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi. Przez prawie 12 lat był proboszczem parafii Trójcy Świętej w Bogacicy, położonej na brzegami Stobrawy w południowo-zachodniej części Ziemi Kluczborskiej. Duże doświadczenie, wiedza prawnicza i autorytet duszpasterski zadecydowały o jego wyborze na biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Uroczysta sakra biskupa miała miejsce 16 sierpnia 1981 roku w głównym sanktuarium Śląska Opolskiego na Górze św. Anny. Jako biskup pomocniczy był odpowiedzialny w diecezji opolskiej za sprawy małżeńskie, finansowe, budownictwa sakralnego, wizytacji kanonicznych i bierzmowania w parafiach, pielgrzymek i procesji. Szczególnej jego trosce powierzony był gliwicki region duszpasterski. Jan Paweł II mianował biskupa Jana Wieczorka pierwszym rządcą, diecezji gliwickiej, ustanowionej 25 marca 1992 roku i wchodzącej w skład metropolii katowickiej. Przez prawie dwadzieścia lat pasterzował młodemu Kościołowi gliwickiemu. Dzięki jego inicjatywie powołano do życia wiele instytucji diecezjalnych, erygowano Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne z siedzibą w Opolu oraz powołano do życia Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej (o czym w dalszej części). Troską pierwszego pasterza Kościoła gliwickiego było zintegrowanie obu części diecezji gliwickiej – dawnej katowickiej i opolskiej. Dał temu wyraz w przeprowadzonych wizytacjach kanonicznych oraz przewodniczeniu licznym uroczystościom i celebracjom liturgicznym. Bliski ludziom obrał za maksymę słowa: „Servire populo” – służyć ludowi. O jego oddaniu swoim diecezjanom niech świadczy chociażby jego każdorazowy udział (za wyjątkiem dwóch) w inauguracji turnusów rehabilitacyjnych w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, których przez prawie 20 lat odbyło się aż 285. Decyzją papieża Benedykta XVI przeszedł na emeryturę dnia 29 grudnia 2011 roku. Na jego następcę papież wyznaczył dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej Jana Kopca. Obecnie ks. bp Jan mieszka w Wiśniczu w Domu Księży Emerytów. Tam w kaplicy znajduje się wizerunek (kopia obrazu) Matki Bożej Rudzkiej.