W dniu 22 września o godz. 17:00  (piątek) 2023 roku, odbędzie się Zebranie Wiejskie w małej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rudach.

To ważne wydarzenie, przy tym doskonała okazja do wspólnego omówienia bieżących spraw oraz planów na przyszłość naszej społeczności.

Jednym z kluczowych punktów obrad będzie sprawozdanie sołtysa z działalności w minionym roku. Jak wiemy sołtys odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu wioski, pełniąc funkcję lidera i reprezentanta społeczności. Warto dowiedzieć się, jakie inicjatywy zostały podjęte, jakie wyzwania zostały stawiane i jakie sukcesy osiągnięto. To także doskonała okazja, aby przedstawić swoje sugestie i pomysły dotyczące rozwoju wioski.

Kolejnym ważnym punktem porządku Zebrania Wiejskiego będzie omówienie Funduszu Sołeckiego na rok 2023 oraz planów na przyszły rok. Fundusz Sołecki stanowi istotne źródło środków finansowych, które mogą być wykorzystane na inwestycje i projekty mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Będzie to doskonała okazja do dyskusji na temat priorytetów inwestycyjnych oraz wydatków, które społeczność uważa za najważniejsze.

Zebranie Wiejskie to również czas na omówienie spraw bieżących i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić swoje pomysły, obawy lub inicjatywy, które uważa za istotne dla wioski. To ważna forma partycypacji społecznej, która pozwala na aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości naszej społeczności.

Warto włączyć się do dyskusji i wnosić wkład w rozwój naszej społeczności, bo to my, mieszkańcy Rudy, jesteśmy jej najważniejszymi architektami.

Proponowany program zebrania :

- otwarcie Zebrania
- sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności Zebrania
- przedstawienie porządku obrad
- wybór Przewodniczącego Zebrania
- wybór Sekretarza Zebrania
- przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w ramach Fundusz Sołeckiego

w roku 2023

- podjęcie uchwały w ramach wykazu zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024
- sprawy bieżące, wnioski
- zakończenie zebrania