Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuźnia Raciborska przy ul. Słowackiego 4 w pok. 16 lub telefonicznie tel. 32 4191417 w. 131

Popiół z palenisk domowych należy gromadzić w znormalizowanych pojemnikach (plastikowe lub metalowe). Odpady gromadzone w innych pojemnikach: wiaderkach, beczkach itp. nie będą odbierane. Pojemniki zamarznięte nie będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia. Zabrania się zalewania wodą popiołu. Nie dopuszcza się możliwości mieszania popiołu z odpadami komunalnymi / zmieszanymi lub innymi. Takie sytuacje będą zgłaszane do Urzędu jako brak segregacji odpadów. Odbierany będzie wyłącznie czysty i suchy popiół.

Odpady należy wystawiać do godziny 600 w dniu wywozu przed posesję, w miejscu widocznym (pracownicy firmy odbierającej odpady nie będą wchodzić na Państwa posesje). Odpady nie wystawione przed posesję w wyznaczonym terminie będą odebrane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu, pojazdy nie będą zawracane z trasy. Odbiór odpadów jest realizowany w godzinach od 6.00 do 22.00. Odpady opakowaniowe przed umieszczeniem ich w workach należy zgniatać i wystawiać worki po ich zapełnieniu co najmniej w 1/2 objętości.

Odpady biodegradowalne (kuchenne), będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00 dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu pod nr. tel. 32 414 72 38 lub SMS kom. 575-087-170 bez ograniczeń co do ilości worków.

Odpady zielone, po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00 dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu pod nr. Tel. 32 414 72 38 lub SMS kom. 575-087-170 w ilości do 2 pojemników z danej nieruchomości, przy każdym odbiorze. (dodatkowo w miesiącu można do PSZOK-a przywieść 5 worków o pojemności do 120l każdy).

Odpady budowlane będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu (tel. 32 414 72 38) w ilości nie przekraczającej 0,5m3
/rok w ramach wnoszonej opłaty, pozostałe będą odbierane odpłatnie po uprzednim zleceniu ich wywozu.

Odpady problematyczne można dostarczyć do PSZOK. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (Oczyszczalnia Ścieków w Kuźni Raciborskiej).

Jest czynny we wtorki w godzinach 7.00 – 15.00 i w czwartki w godzinach 7.00-19.00

<< POBIERZ HARMONOGRAM >>