Na podst. Uchwały Nr XIV/121/019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 listopada 2019 r.(Dz. U. Woj. Śl. z dnia 21 listopada 2019, poz. 7888) od 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata za „ śmieci „będzie wynosiła 19,90 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – opłata za „śmieci” będzie wynosiła 60,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

3. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) od mieszkańca miesięcznie.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne w celu skorzystania z możliwości zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty zawierającą informację dotyczącą kompostowania.

Nową deklarację należy składać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej (pokój nr 16), drogą pocztową lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji publicznej pod adresem. www.epuap.gov.pl w terminie od 01.01.2020 r.

NOWY WZÓR DEKLARACJI

WAŻNA INFORMACJA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2020