Dodatkowe informacje i wyjaśnienia oraz  szczegółowe informacje o odpadach przyjmowanych w PSZOK-u  można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuźnia Raciborska przy ul. Słowackiego 4 w pok. 16 lub telefonicznie pod nr. tel. 32 4191417 w. 131 lub na stronie www.gpwik.pl . Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska mogą bezpłatnie pobrać  aplikację mobilną EcoHarmonogram służącą między innymi do powiadamiania o zbliżających się terminach wywozu odpadów komunalnych oraz o istotnych zmianach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Popiół z palenisk domowych należy gromadzić w znormalizowanych pojemnikach (plastikowe lub metalowe). Odpady gromadzone w innych pojemnikach: wiaderkach, beczkach itp. nie będą odbierane. Pojemniki zamarznięte nie będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia. Zabrania się zalewania wodą popiołu.  Nie dopuszcza się możliwości mieszania popiołu z odpadami komunalnymi / zmieszanymi lub innymi. Takie sytuacje będą zgłaszane do Urzędu jako brak segregacji odpadów.  Odbierany będzie wyłącznie czysty i suchy popiół.

Odpady należy wystawiać do godziny 600 w dniu wywozu przed posesję, w miejscu widocznym (pracownicy firmy odbierającej odpady nie będą wchodzić na Państwa posesje). Odpady nie wystawione przed posesję w wyznaczonym terminie będą odebrane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu, pojazdy nie będą zawracane z trasy.  Odbiór odpadów  jest realizowany w godzinach od 6.00 do 22.00. Odpady opakowaniowe  przed umieszczeniem  ich w workach należy zgniatać i  wystawiać worki po ich zapełnieniu co najmniej w 1/2 objętości. 

Bioodpady (odpady kuchenne),  będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00  dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu  pod  nr. tel. 32  414 72 38  lub SMS kom. 575-087-170 bez ograniczeń co do ilości worków.

Bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy  (odpady zielone), po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22.00  dnia poprzedzającego najbliższy termin wywozu  pod  nr. Tel. 32  414 72 38  lub SMS kom. 575-087-170  w  ilości do 2 pojemników z danej  nieruchomości, przy każdym odbiorze, gdy właściciele nie posiadają kompostownika. W ilości 1 pojemnika z danej nieruchomości przy każdym odbiorze, gdy właściciele zadeklarowali kompostownik.  (dodatkowo zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku  do PSZOK-a można w danym miesiącu przywieść nielimitowaną ilość odpadów zielonych).

Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu (tel. 32  414 72 38) w ilości nie przekraczającej 500 kg/rok w ramach wnoszonej opłaty, pozostałe będą odbierane odpłatnie po uprzednim zleceniu ich wywozu. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (Oczyszczalnia Ścieków w Kuźni Raciborskiej). Jest czynny we wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 i w czwartki w godzinach 8.00-19.00

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

Rudy, Podbiała I, Podbiała II 
Biały Dwór, Przerycie 
Jankowice, Kolonia Renerowska, Osiedle Lipowe, Brantolka, Ruda Kozielska - POBIERZ