21 grudnia o godz. 12.00 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej.

Transmisja online odbędzie się pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/live

Program obrad :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie Protokołu nr II / 2018.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza.
5. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  • 5.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
  • 5.2. uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok.
  • 5.3. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
  • 5.4. uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2019 rok.
  • 5.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
  • 5.6. zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  • 5.7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"
  • na lata 2019-2023 w formie rzeczowej
  • 5.8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 w formie pieniężnej.
6. Wnioski
7. Informacja Przewodniczącego dotycząca spraw bieżących.
8. Zakończenie obrad.