W czerwcu rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył kolejny rok swojej działalności. Uroczystość zakończenia roku 22/23 zgromadziła Członków i zaproszonych gości: Panią Dyr. Sylwię Brzezicką Tesarczyk i Agnieszkę Kozielec -księgową Stowarzyszenia. Pana Grzegorza Tomasiaka - założyciela UTW oraz Marcina Gałuszkę-Biernackiego - przyjaciela naszego Stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczął przewodniczący UTW Pan Roman Oberaj witając wszystkich przybyłych, w szczególności zaproszone osoby. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w minionym roku. Pomimo skromnych środków finansowych, udało się zrealizować założone cele. I tak odbyły się następujące wycieczki: do Ludwisarni w Taciszowie, Otmuchowa i Paczkowa, Centrum Edukacji „SOWA” w Raciborzu, zabytkowej Kopalni „IGNACY”, „EDUKATORIUM Juliusz” w Rybniku oraz „PLANETARIUM” w Chorzowie. Cztery spotkania tematyczne: pierwsze z Policją, następnie spotkanie pt. „Pierwsza pomoc”. W gościnnych murach naszego Opactwa odbyło się zawsze oczekiwane „Spotkanie opłatkowe” oraz wykład dotyczący pisania ikon. Ponad to Słuchacze wzięli udział w koncercie „Poranek noworoczny” zorganizowanym przez NOSPRiT Katowice. Uczestniczyli prawie co tydzień w gimnastyce usprawniającej organizowanej na terenie Szkoły Podstawowej. Dzięki przychylności „Fundacji Elektrownia Rybnik” mogli, tak jak w ubiegłych latach, uczestniczyć w zajęciach gimnastyki wodnej prowadzonej przez doświadczoną Panią instruktor. Sukcesem zakończyła się kolejna akcja zainicjowana przez UTW, tym razem była to zbiórka zużytego elektrosprzętu. Akcję wsparło Nadleśnictwo w Rudach udostępniając sadzonki drzew jako nagrody dla oddających zużyty sprzęt, oraz firma „Dedol”, gdzie sprzęt był składowany. Wbrew pogłoskom należy wskazać, że w wielu naszych zajęciach brały udział osoby nie będące naszymi Słuchaczami. Po przedstawieniu sprawozdania przystąpiono do uroczystości rozdania świadectw i nagród. Goście obecni na zakończeniu otrzymali dyplomy z podziękowaniami za całoroczną, wszelką bezinteresowną pomoc naszemu Stowarzyszeniu. Szczególne podziękowania skierowano do Pani  Dyr. Sylwii Brzezickiej Tesarczyk.  Nagrody książkowe otrzymali Członkowie działający społecznie na rzecz UTW. Świadectwa wręczał p. Grzegorz Tomasiak. Po raz drugi została przyznana nagroda UTW „SERCE” Członkowi, który bezinteresownie, bez rozgłosu, bez korzyści finansowej pomaga innej osobie z naszego grona.  Nagrodę przyznaną Pani Leonardzie Chrośnik wręczyły Panie Agnieszka Kozielec i Sylwia Brzezicka Tesarczyk. Samo zaś Stowarzyszenie otrzymało z rąk księgowej Pani Agnieszki Kozielec wyróżnienie w postaci „CERTYFIKATU-UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU RUDY WZOROWY KLIENT 2023”. Dziękujemy za takie wyróżnienie.

Po oficjalnej części spotkania wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Jako Stowarzyszenie dziękujemy Władzom i pracownikom Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska, ks. Dziekanowi Janowi Rosiek, ks. Dyr. Piotrowi Kwaśniok, Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rudach Adrianowi Plura oraz wszystkim tym, którzy anonimowo wspomagają nasze działania.