W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace konserwatorskie przy zabytku – kolumna z figurą Najświętszej Maryi Panny w Rudach. Figura Matki Boskiej i kolumna zostały zdemontowane i przewiezione do renowacji na warsztat do wykonawcy robót. Wykonawcą jest Piotr Krzemień z Wolbromia.
Renowacja prowadzona jest w ramach projektu :„Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy.”
Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej : Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czesko-Polska,Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.
Koszt zadania: 137.760,00 zł brutto
Termin zakończenia prac to 30.09.2020 r.
 
Zakres prac obejmuje:
 
 1. Demontaż kolumny właściwej, postumentu oraz obramowania niecki.
 2. Rozbiórka murowanej konstrukcji cokołu z wykonaniem jej inwentaryzacji.
 3. Przetransportowanie wszystkich zdemontowanych elementów do warsztatu wykonawcy.
 4. Oczyszczenie z nawarstwień biologicznych i dezynfekcja kamienia przy użyciu środków o szerokim spektrum działania przeciw biologicznego.
 5. Ostrożne mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z zapraw cementowych oraz cementowo-wapiennych, a także spoin klejowych.
 6. Wykucie pozostałości kotew mogących ulegać korozji i ich zamiana na kotwy ze stali nierdzewnej.
 7. Oczyszczenie z produktów korozji elementów metalowych przeznaczonych do pozostawienia na obiekcie, np. nimb, wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym w systemie cynkowania na zimno.
 8. Usunięcie powłok olejnych:
       -mechanicznie przy użyciu skalpeli i drobnych dłut,
       -przy zastosowaniu substancji spęczniających warstwy malarskie,
      -na drodze zmydlania (mieszanką amoniak – perhydrol – etanol).
 1. Oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń oraz nawarstwień fałszywej patyny:
      -przy zastosowaniu pary wodnej pod regulowanym ciśnieniem,
      -metodą chemiczną - pastą z fluorku amonu w metylocelulozie oraz roztworami środków powierzchniowoczynnych,
 1. Oczyszczanie mocno rozwiniętych powierzchni figuralnych i ornamentalnych przy użyciu wody z doczyszczeniem mechanicznym szczoteczkami i drobnymi kamieniami szlifierskimi.
 2. Ewentualne pozostające trwałe nawarstwienia mogą zostać doczyszczone metodą niskociśnieniową strumieniową przy użyciu pyłowych frakcji kruszyw, urządzeniem do mikropiaskowania.
 3. Usunięcie przebarwień z korozji żelaza oraz korozji mikrobiologicznej przy pomocy okładów z roztworu kwasu tioglikolowego i wodorotlenku amonu.
 4. Usunięcie przeolejeń struktury kamienia przy zastosowaniu metod chemicznych (mieszaniny H2O2 i NH4OH, stabilizowanej alkoholem) i wyprowadzania powstałych w reakcji mydeł do okładów z ligniny i pulpy celulozowej.
 5. Odsolenie kamienia metodą migracji do rozszerzonego środowiska, przy użyciu okładów z ligniny i wody demineralizowanej.
 6. Scalenie rozłamów ceramiki na spoin ę z żywicy epoksydowej z zastosowaniem zbrojenia ze stali nierdzewnej lub włókien szklanych i wykonaniem niezbędnego laminowania tkaniną szklaną od strony wewnętrznej.
 7. Wzmocnienia konstrukcyjne i skotwienie spękań kamienia prętami spiralnymi z austenitycznej stali nierdzewnej, wklejanymi na systemowej zaprawie.
 8. Zabezpieczenie większych szczelin dyspersją wodną żywicy epoksydowej.
 9. Iniekcja drobnych szczelin żywicą epoksydową o niskiej lepkości.
 10. Przeprowadzenie impregnacji strukturalnej środkiem opartym o estry kwasu krzemowego o stopniu wytrącania żelu ustalonym w zależności od właściwości podłoża.
 11. Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja brakujących fragmentów form rzeźbiarskich modyfikowaną zaprawą mineralną o właściwościach mechanicznych dostosowanych do podłoża (w szczególności należy uwzględnić obniżoną odporność mechaniczną).
 12. Scalenie kolorystyczne powierzchni laserunkowo farbami mineralnymi.
 13. Zakłada się ewentualną rekonstrukcję fragmentarycznych opracowań barwnych w technice krzemianowej.
 14. Rekonstrukcja złoceń złotem płatkowym w technice na mikstion przeznaczony do ekspozycji zewnętrznej.
 15. Przeprowadzenie naprawy fundamentu z jego uzupełnieniem - wydźwignięciem do pierwotnego poziomu ekspozycji oraz przywróceniem formy opaski wokół niecki, ewentualnie rekonstrukcja fundamentu w konstrukcji żelbetowej, zapewniająca posadowienie obiektu poniżej strefy przemarzania gruntu.
 16. Dno niecki wykonać w sposób zapobiegający oddziaływaniu naprężeń, mogących powodować spękania oraz ukształtowaniem zapewniającym prawidłowe odprowadzanie wody ( w tym z ukształtowaniem faset na stykach z elementami pionowymi).
 17. Wykonanie poziomych warstw izolacyjnych w rozwiązaniach systemowych, zapewniających długotrwałe, bezawaryjne funkcjonowanie zabezpieczenia.
 18. Wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych elementów pogrążonych w gruncie.
 19. Odtworzenie murowanego cokołu kolumny z wykończeniem zaprawą imitującą kamień.
 20. Montaż obiektu w miejscu posadowienia. Łączenia bloków kamiennych wykonać na uelastycznianą zaprawę mineralną z zastosowaniem nowych elementów kotwiących ze stali nierdzewnej.
 21. Po scaleniu elementów kamiennych wykonać spoinowanie zaprawą mineralną, opartą o spoiwo z wapna trasowego.
 22. Zapewnienie odpływu wody z niecki poprzez remont lub odtworzenie instalacji odprowadzającej wodę do sąsiadującej studzienki; należy przy tym uwzględnić skorygowany poziom obiektu.
 23. Hydrofobizacja materiału kamiennego impregnatem silanowo-siloksanowym.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - źródło
09‑06‑2020 14:56:58

Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy.

Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej : Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czesko-Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia