Na podstawie Zarządzenia nr B.0050.261.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa sołectwa Jankowice
informuję, że

w dniu 19 września (środa) 2018 r. o godz. 17:00
w Świetlicy Wiejskiej w JANKOWICACH
odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa.
4. Wybór Sołtysa Sołectwa Janowice.
5. Przedstawienie propozycji zadań do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonionych do realizacji zadań.
7. Zapytania i wnioski.
8. Zakończenie Zebrania.
W przypadku nie uzyskania w pierwszym terminie obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 19.09.2018 r. o godz. 17:15.

Burmistrz Miasta
(-) Paweł Macha