Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LIII/2022.
4. Zatwierdzenie protokołu nr LIV/2022.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.
7. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kuźnia Raciborska w roku szkolnym 2021/2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
8.2 zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
8.3 zmiany uchwały XLIV/348/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.12.2021 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
8.4 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
8.5 określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
8.6 udzielenia pomocy rzeczowej,
8.7 przejęcia od Województwa Śląskiego zadania własnego pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Kuźnia Raciborska",
8.8 Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,
8.9 zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Bielsku-Białej,
8.10 rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
9. Wnioski.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
11. Zakończenie obrad.