Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
LVI Sesja w dniu 15 grudnia 2022, godz. 15:00
w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekracji w Kuźni Raciborskiej
Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LV/2022.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
5.2 zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
5.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2023
5.4 budżetu Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2023
5.5 podatku od środków transportowych
5.6 przyjęcia "Rocznego planu potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych na rok 2023"
5.7 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
6. Wnioski.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
8. Zakończenie obrad.