Porządek obrad

Rozpatrzenie petycji dotyczącej nie wyrażenia zgody na wynajem działek gminnych pod budowę instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr LVII/2023.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej za 2022 rok:
5.1 Komisja Rewizyjna
5.2 Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.3 Komisja Budżetu i Finansów
5.4 Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska
5.5 Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
6.2 zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
6.3 udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
6.4 uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji i przekazania petycji zgodnie z Właściwością,
6.5 rozpatrzenia petycji dotyczącej nie wyrażenia zgody na wynajem działek gminnych pod budowę instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej.
7. Wnioski.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
9. Zakończenie obrad.