Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr LXI/2023.
4. Przedłożenie sprawozdania z działalności MOPS za 2022 rok oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kuźnia Raciborska za 2022 rok.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
6.2 zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
6.3 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,
6.4 woli zawarcia Umowy Partnerskiej w celu wspólnej realizacji Projektu pt. "Odnawialne źródła energii na terenie gmin partnerskich: Miasta Racibórz, Kuźnia Raciborska, Rudnik, Pietrowice Wielkie i Krzanowice", współfinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
6.5 przyjęcia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”.
7. Wnioski.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
Zakończenie obrad