Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
 Głosowanie jawne (Przyjęcie porządku obrad.)
3. Przyjęcie protokołu nr LXVIII/2023.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
5.2 zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
5.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
5.4 uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok,
5.5 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
5.6 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
5.7 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024,
5.8 przyjęcia "Rocznego planu potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2024 rok",
5.9 nadania nazwy ulicy w mieście Kuźnia Raciborska,
5.10 uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska".
6. Wnioski.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
8. Zakończenie obrad.