Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr LXX z 18.12.2023 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr LXXI z 21.12.2023 r.
5. Przedstawienie raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028" za lata 2021-2022.
6. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
2. zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
3. ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za promocję Gminy.
4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w mieście Kuźnia Raciborska i sołectwie Siedliska.
5. przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" oraz wyrażenie woli współdziałania z innymi samorządami w zakresie jego wdrożenia.
6. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej
7. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
8. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów,
9. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska,
10. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji,
11. przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,
8. Wnioski.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
1. Informacja o wpływie petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej.
10. Zakończenie obrad.