Jak czytamy na stronie gminy (zobacz) została podana informacja (pod koniec roku 2019) dotycząca otwarcia ofert na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do przetargu przystąpiły 4 firmy. Dwie ze złożonych ofert mieszczą się w zaplanowanym budżecie na realizację inwestycji.
Gmina zapewnia że oferty zostaną niezwłocznie sprawdzone i bez zbędnej zwłoki przy dotrzymaniu wszystkich ustawowych terminów zostanie ogłoszone rozstrzygnięcie postępowania.
W ramach realizowanego projektu planuje się wykonać kompleksową przebudowę ulicy Cysterskiej i Sobieskiego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Powstańców do mostu na rzece Ruda.
Czekamy na wyniki rozstrzygnięcia postępowania.