W ostatnich dniach obecny sołtys Rud, Wojciech Węglorz, poinformował mieszkańców na jednym z portali społecznościowych o swojej decyzji dotyczącej rezygnacji z ubiegania się o reelekcję na kolejną kadencję. Powodem tej decyzji jest zmiana terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej, której dokonał nowy burmistrz gminy, Wojciech Gdesz (Zarządzenie nr B.0050.171.2024). Nowy termin wyborów został wyznaczony na 27 maja br., co niestety koliduje z ważnymi zobowiązaniami rodzinnymi obecnego sołtysa. Pomimo prób obecnego sołtysa, by uzgodnić z nowymi władzami gminy bardziej odpowiedni termin, nie udało się osiągnąć porozumienia. W takiej sytuacji mieszkańcy będą musieli wyłonić nowego kandydata na stanowisko sołtysa. Obecny sołtys ubolewa nad tym faktem, ponieważ nie będzie mógł publicznie przedstawić swojego sprawozdania z upływającej kadencji.


Oświadczenie Wojciecha Węglorza (pełny tekst w załączniku - galerii ):

"Szanowni mieszkańcy Rud!

Zarządzeniem Burmistrza na 27 maja wyznaczono datę Zebrania Wiejskiego, podczas którego wybrany zostanie sołtys i Rada Sołecka na nową kadencję, która rozpocznie się 1 lipca tego roku.

Niestety nie będę mógł uczestniczyć w tym zebraniu z powodu bardzo ważnego rodzinnego wydarzenia jakim są uroczystości związane z Sakramentem przyjęcia I Komunii Świętej mojego syna.

Rodzina jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. To w rodzinie uczymy się miłości, szacunku, zaufania oraz wielu innych wartościowych cech. Tak zostałem wychowany i tak staram się żyć przekazując to również swojemu dziecku. Szanuję wszystkich mieszkańców, bo przez nich zostałem wybrany, ale w takim przypadku gdy mam do wyboru zebranie lub wcześniej ustalone uroczystości rodzinne nie mam żadnych wątpliwości co wybrać.

Początkowo termin w/w Zebrania Wiejskiego był wyznaczony na 15 maja i konsultowany ze mną i go akceptowałem poprzez załatwienie sobie urlopu w pracy ( pracuję na III zmiany) i poukładanie innych ewentualnych spotkań, meczy itp..

(...)

W związku z tym jeszcze raz PRZEPRASZAM mieszkańców, że nie będę mógł uczestniczyć w Zebraniu Wiejskim w dniu 27 maja. Do końca czerwca będę jednak do Waszej dyspozycji. Postaram się spotkać z poszczególnymi organizacjami i stowarzyszeniami z naszego sołectwa, aby im podziękować za 9 wspólnych lat, 9 lat współpracy i działania w różnych tematach.

(...)

Nowo wybranym władzom sołectwa życzę samych sukcesów w działaniu dla dobra i na rzecz NASZEGO sołectwa.

Z poważaniem Węglorz Wojciech sołtys sołectwa Rudy"


Z zaistniałego faktu na fotel Sołtysa Rud nieoficjalnie zawalczą czterech kandydatów, dwóch z nich już oficjalnie o tym mówi:

Anna Baszczok 

Skrócone informacje o jej kandydaturze (w galerii pełny opis):

Anna Baszczok, lat 41, od urodzenia mieszka w Rudach. Od lat swoją pracą i pomysłami wspiera działania społeczne w miejscowości. Jest przewodniczącą Szkolnej Rady Rodziców oraz aktywną członkinią Koła Gospodyń. Dzięki współpracy z władzami gminy oraz wsparciu radnych i sołtysa, udało jej się uzyskać fundusze na rozbudowę placu zabaw przy szkole. Jej doświadczenie pozwala jej zrozumieć potrzeby mieszkańców oraz skutecznie realizować podjęte inicjatywy.

Jako sołtys chce skupić się na działaniach lokalnych, poprawie jakości Sołectwa oraz wsparciu inicjatyw społecznych. Planuje regularne spotkania z mieszkańcami i otwarte godziny urzędowania, aby głosy mieszkańców były słyszane, a problemy szybko rozwiązywane.

Tomasz Sokołowski (w galerii pełny opis):

Kandydat pełen zaangażowania dla społeczności obecnie jest radnym w Kuźni Raciborskiej oraz przewodniczącym jej rady. W swoim programie wyborczym deklaruje (w galerii pełny program):  

 • kanalizację na całym obszarze Rud,
 • odpowiedniej jakości drogi gminne,
 • chodniki przy ulicach: Rybnickiej, Kozielskiej i Kolonii Renerowskiej,
 • nowe Przedszkole wraz ze Żłobkiem w Rudach

Kto może zgłosić się do kandydowania na Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej?

Do kandydowania na sołtysa oraz członka rady sołeckiej może zgłosić się każdy pełnoletni mieszkaniec sołectwa, który posiada pełne prawa publiczne. To oznacza, że każdy, kto czuje się na siłach i chce działać na rzecz swojej społeczności, ma prawo ubiegać się o te funkcje. Wystarczy ten fakt zgłosić podczas Zebrania Wiejskiego 27 maja br.

Niech każdy z nas znajdzie czas, by wziąć udział w tych wyborach i wpłynąć na przyszłość naszego sołectwa. To nasze wspólne dobro, nasza przyszłość!


Załącznik: Zarządzenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09 maja 2024 roku

Zarządzenie nr B.0050.171.2024

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 09 maja 2024 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rudy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz.669) oraz § 18 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XLIX/378/2002 w sprawie Statutu Sołectwa Rudy (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 80 poz. 2889 z dnia 28 listopada 2002r.) ze zmianą:

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zarządzam na dzień 27 maja 2024r. przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rudy na kadencję 2024-2029, które rozpocznie się o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach-mała sala gimnastyczna.
 2. W przypadku braku kworum, to jest co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa w terminie określonym w ust. 1, zarządzam przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rudy na kadencję 2024-2029 odbędzie się w drugim terminie, tj. 27 maja 2024r. o godzinie 17.15 w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach-mała sala gimnastyczna.

§ 2 Porządek zebrania mieszkańców zwołanego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rudy:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Sprawozdanie Sołtysa za okres kończącej się kadencji (przedstawienie realizacji wszystkich wniosków złożonych do sołtysa w trakcie kadencji).
 4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przerwa w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.
 6. Odczytanie zebranym zasad i trybu wyboru organów sołectwa określonych w statucie.
 7. Zgłaszanie kandydatur na Sołtysa.
 8. Przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów.
 9. Przeprowadzenie głosowania.
 10. Przerwa.
 11. Ogłoszenie wyboru sołtysa.
 12. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej.
 13. Przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów.
 14. Przeprowadzenie głosowania.
 15. Przerwa.
 16. Ogłoszenie wyboru rady sołeckiej.
 17. Wnioski, zapytania i informacje.

§ 3 Obsługę organizacyjną Zebrania i procesu przeprowadzenia wyborów zapewni Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4 Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa na 7 dni przed zarządzoną datą wyborów, w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa oraz tablicy ogłoszeń i w BIP-ie Urzędu Miasta.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 14 maja 2024 r.

/-/ Wojciech Gdesz
Burmistrz Miasta