W czwartek, 23 kwietnia 2020 o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej. Tym razem w sposób nietypowy bo odbyła się zdalnie.

Retransmisję można zobaczyć również pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=PYpjrA_A3UU

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XVII/2020.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
5. Przedłożenie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
6. Przedłożenie Zarządzenia nr B.0050.86.2020 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 26 marca 2020r w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok, realizacji przedsięwzięć za 2019 rok, informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok, a także informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
7.2 zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
7.3 zatwierdzenia regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska".
7.4 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kuźnia Raciborska na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
7.5 przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2020 roku".
7.6 zmiany uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
7.7 zwolnienia od podatku od nieruchomości
8. Wnioski.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
10. Zakończenie

Porządek obrad (zobacz wnioski i protokoły)