17 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej podpisano umowę na remont ul. Cysterskiej w Rudach.

Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. jest realizowane przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca prac :

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w:
42-283 Boronów
ul. Częstochowska 14

Cena wybranej oferty:

brutto 2.978.035,75 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych 75/100).

Zakres prac do wykonania :
- dokumentacja techniczna,
- frezowanie istniej nawierzchni bitumicznej,
- rozbiórkę istniejącej podbudowy ,
- wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni,
- wymiana istniejących krawężników na nowe,
- umocnienie poboczy na całej długości drogi za wyjątkiem wjazdów i zjazdów na szerokość 0,65 m i grubość 10 cm destruktem (frezem) pozyskanym z frezowania istniejącej nawierzchni;
- odtworzenie rowów przydrożnych w granicach pasa drogowego (w miejscach gdzie istniejąca szerokość pasa drogowego umożliwia ich lokalizację);
- odnowa oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze stanem istniejącym,
- regulacja istniejących wpustów drogowych,
- odwodnienie skrzyżowania dróg Powstańców i Sobieskiego,
- utwardzenie zjazdów o nawierzchni gruntowej destruktem na szerokość pasa drogowego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to: 20.11.2020 r.