Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr LXVII/2023.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
5. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kuźnia Raciborska w roku szkolnym 2022/2023.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
6.2 zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

6.3 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 projek uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (0,19MB)
 Głosowanie jawne (określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,)
https://kuzniaraciborska.esesja.pl/posiedzenie/43c60c74-c030-4


6.4 podatku od środków transportowych,
6.5 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
6.6 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w formie pieniężnej,
6.7 ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanych w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
6.8 Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok,
6.9 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
6.10 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,
6.11 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
6.12 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
6.13 uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej w latach 2024-2027,
6.14 zmiany statutu sołectwa Budziska,
6.15 zmiany statutu sołectwa Jankowice,
6.16 zmiany statutu sołectwa Ruda,
6.17 zmiany statutu sołectwa Ruda Kozielska,
6.18 zmiany statutu sołectwa Rudy,
6.19 zmiany statutu sołectwa Siedliska,
6.20 zmiany statutu sołectwa Turze,
6.21 zmiany statutu Jednostki Pomocniczej „Osiedle nr 1”,
6.22 zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Osiedle – „Stara Kuźnia”,
6.23 zmiany uchwały LVI/441/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 15.12.2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.
7. Wnioski.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
9. Zakończenie obrad.