Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XLIX.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
5. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kuźnia Raciborska za rok 2021.
6.1 Przedstawienie Raportu.
6.2 Debata nad przedstawionym Raportem.
6.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
7.1 Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu.
7.2 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska z tytułu wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za 2021 rok.
7.3 Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
7.4 Dyskusja
7.5 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kuźnia Raciborska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
7.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
8.2 zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
8.3 zmiany uchwały Nr XXV/204/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska, zmienionej uchwałą Nr XXVI/211/2020 Ray Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XLVII/377/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 marca 2022 r.,
8.4 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska,
8.5 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze,
8.6 określenia średniej ceny jednostki paliwa potrzebnej do zwrotu kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka rehabilitacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2022-2023.,
8.7 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.
9. Wnioski.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
11. Zakończenie obrad.