28 marca 2019, godz. 14:30 w sali ślubów USC odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad wyglądał następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.
4. Zatwierdzenie protokołu nr V/2019.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Przedłożenie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
2. - zmian w budżecie gminy na 2019 rok
3. powołania wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,
4. - uzupełnienia składu osobowego Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji,
5. - inaksa za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
6. - przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2019 roku",
7. - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego ( Rudy, ul. Rogera 11).
8. - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego ( Kuźnia Raciborska, ul. R.Lewandowskiego 2),
8. Wolne wnioski.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
10. Zamknięcie obrad.

Szczegóły z posiedzenia można zobaczyć bezpośrednio na stronie:
http://kuzniaraciborska.esesja.pl/posiedzenie/a3acef2e-a003-4