Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr XLIV z 29.12.2021
  4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 zmiany uchwały Nr XXI/178/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. o ustalenie stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

5.2 udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu,

5.3 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego, (Kuźnia Raciborska, ul. Moniuszki 6c/1)

5.4 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego (Rudy, Rogera 11)

5.5 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej,

5.6 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

5.7 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów,

5.8 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska,

5.9 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji,

5.10 przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,

5.11 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,

5.12 w sprawie wniesionej w dniu 21 grudnia i uzupełnionej w dniu 22 grudnia 2021 r. petycji Fundacji im. NIkoli Tesli z siedzibą w Białymstoku.

  1. Wnioski.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.

 8. Zakończenie obrad.