1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
4.2 zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
4.3 udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4.4 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,
4.5 przyjęcia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kuźnia Raciborska",
4.6 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,
4.7 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,
4.8 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XIX/236/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.
5. Wnioski.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
7. Zakończenie obrad.