W czwartek, 26 listopada 2020 o godz. 14.30 odbyła się transmisja XXVI  Sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Retransmisję można zobaczyć również pod adresem:
https://youtu.be/6As8iiVrxtU

Porządek obrad (zobacz wnioski i protokoły)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXV/2020.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
5.2 zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
5.3 podatku od środków transportowych
5.4 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XXV/204/2020 z dnia 29.10.2020r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska,
5.5 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XXV/205/2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Jankowicach i Rudy,
5.6 ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,
5.7 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5.8 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
5.9 Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
5.10 nawiązania współpracy z Gminą Bolatice w Republice Czeskiej
6. Wnioski.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
8. Zakończenie