W czwartek, 25 marca 2021 o godz. 14.30 odbyła się transmisja XXXI  Sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.
Retransmisję można zobaczyć również pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/videos

W związku z wprowadzeniem nowych wymogów prawnych wynikających z Ustawy o Dostępności Cyfrowej, które m.in. nakładają na samorządy obowiązek udostępniania wraz z materiałem video, również napisów dla osób niesłyszących.

https://youtu.be/tsCBLAzaF3w

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXX/2021.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
5. Przedłożenie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
6.2 zmian w budżecie gminy na 2021rok,
6.3 przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2021 roku",
6.4 zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska,
6.5 wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Południe Sp. z o.o.,
6.6 wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Kuźnia Raciborska wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Południe sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Bema,
6.7 zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
7. Wnioski.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
9. Zakończenie

Zobacz uchwały jakie zostały zatwierdzone - zobacz