O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 1 września 2023 roku
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
 
 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Obszar jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1": Arki Bożka od 22 do końca numery parzyste, Moniuszki, Piaskowa 7 - 11 nieparzyste, 26, Rudzka od 36 do końca, Słoneczna 2 - 4 parzyste, od 5 do końca, Generała Bema, Roberta Lewandowskiego od 4A do końca numery

parzyste

Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej, ul.

Piaskowa 28, 47-420 Kuźnia Raciborska

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Obszar jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1": Roberta Lewandowskiego od 1A do końca numery nieparzyste, Kasztanowa, Bohaterów Westerplatte, Spacerowa, Ignacego Krasickiego, Leśna, Spokojna, Tadeusza Kościuszki, Wesoła

Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej, ul.

Piaskowa 28, 47-420 Kuźnia Raciborska

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

3

Obszar jednostki pomocniczej "Stara Kuźnia": Browarna, Brzozowa, Dębowa, Drzymały, Górnicza, Jagodowa, Klonowa, Kolejowa, Krzyżowa, Kwiatowa, Lipowa, Łączna, Myśliwska, Nowy Świat, Ogrodowa, Powstańców, Słowackiego, Sosnowa, Staszica, Świerkowa, Tartaczna, Topolowa, Wierzbowa, Żwirowa, Arki Bożka 6 - 18, od 19 do końca numery nieparzyste, Garbarska, Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Klasztorna, Kocura, Kościelna, Kozielska, Kręta, Krótka, Mikołaja Reja, Morcinka, Parkowa, Piaskowa 1 - 6, 8 - 20 parzyste, Plac Mickiewicza, Raciborska, Rudzka od 17 do końca numery nieparzyste, Słoneczna 1 - 3 nieparzyste, Stefana Czarnieckiego, Strażacka, Willowa

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul.

Klasztorna 9, 47-420 Kuźnia Raciborska

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwo Turze

Wiejski Ośrodek Kultury w Turzu, Turze ul.

Raciborska 43, 47-420 Kuźnia Raciborska

 

 

5

 

 

Sołectwo Rudy

Szkoła Podstawowa, ul. Rogera 2, 47-430 Rudy

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Sołectwo Jankowice


Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu, Jankowice ul.

Raciborska 40, 47-430 Rudy

 7

Sołectwo Budziska


Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach, Budziska ul. Szkolna 14, 47-420 Kuźnia Raciborska

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Sołectwo Ruda Kozielska


Świetlica Wiejska w Rudzie Kozielskiej, Ruda

Kozielska ul. Wildek 2, 47-430 Rudy

9

Sołectwo Ruda


Świetlica Wiejska, Ruda ul. Główna 10, 47-420

Kuźnia Raciborska

10

Sołectwo Siedliska


Wiejski Dom Kultury, Siedliska ul. Leśna 1, 47-

420 Kuźnia Raciborska

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
 • którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 • podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.
 
 
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł MACHA