Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. nie ulegają zmianie.

   Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XLIV/347/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 269), ustala się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 26,00 miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 78,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
- zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) od mieszkańca miesięcznie. Termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie tj. : opłatę należy uiszczać kwartalnie,
do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału:

- do 15 marca 2023 r.,
- do 15 czerwca 2023 r.,
- do 15 września 2023 r.,
- do 15 grudnia 2023 r.
OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, KTÓREGO NUMER PODANY ZOSTAŁ MIESZKAŃCOM W PRZESYŁANYCH PISMACH ALBO W KASIE URZĘDU, U SOŁTYSÓW, NA POCZCIE LUB W DOWOLNIE WYBRANYM BANKU.