3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Data 3 marca nie jest przypadkowa. Właśnie tego dnia w 1973 roku przyjęto tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia ubiegłego roku, aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory.

Światowego Dzień Dzikiej Przyrody ma również służyć podnoszenie świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami, a także kluczowej roli Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Konwencja ta zapewnia zrównoważone pozyskanie dzikiej fauny i flory i przyczynia się do ograniczania międzynarodowego handlu jej okazami do poziomu, niezagrażającego przetrwaniu gatunków.