Od 1 lutego 2022 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapłacimy w skali roku o 27,50 zł więcej jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny a o 88 zł jeżeli nie nastąpi segregacja.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XLIV/347/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 269), zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 26,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 78,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

- zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) od mieszkańca miesięcznie.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIE MAJĄ OBOWIĄZKU PONOWNEGO SKŁADANIA DEKLARACJI.

Termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie tj. : opłatę należy uiszczać kwartalnie, do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału:

- do 15 marca 2022 r.,
- do 15 czerwca 2022 r.,
- do 15 września 2022 r.,
- do 15 grudnia 2022 r.

OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, KTÓREGO NUMER PODANY ZOSTAŁ MIESZKAŃCOM W PRZESYŁANYCH PISMACH ALBO W KASIE URZĘDU, U SOŁTYSÓW, NA POCZCIE LUB W DOWOLNIE WYBRANYM BANKU.