25 kwietnia 2019, godz. 14:30 w sali ślubów USC odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/2019.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. ustalenia stawek dotacji przedmiotwej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
3. zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
4. ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, zmierzających do poprawy stanu gminnego budownictwa mieszkaniowego,
5. przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
6. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,
7. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2019,
8. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
9. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kuźnia Raciborska,
10. ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy,
11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
6. Przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
9. Zakończenie obrad.

Szczegóły z posiedzenia można zobaczyć bezpośrednio na stronie:
http://kuzniaraciborska.esesja.pl/posiedzenie/4b81ea83-c065-4