W czwartek, 30 maja o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej.

Transmisja online odbędzie się pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/live

Porządek obrad (zobacz wnioski i protokoły

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VII/2019.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
5. Przedłożenie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
6. Przedłożenie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska za 2018 rok.
7. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kuźnia Raciborska za 2018 rok:
1. Przedstawienie Raportu
2. debata nad przedstawionym Raportem,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
1. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu,
2. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
3. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
4. Dyskusja,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kuźnia Raciborska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska za 2018 rok
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
2. zmian w budżecie gminy
3. zmiany uchwały Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
5. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w zakresie spraw bieżących.
12. Zakończenie obrad.