W najbliższy piątek, 23 września 2022 r. o godz. 17:00 przewidziane jest zebranie wiejskie* dla wszystkich mieszkańców Rud w małej sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Rudach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności Zebrania.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

5. Wybór Sekretarza Zebrania.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Rud.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 roku na obszarze Sołectwa Rudy w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

9. Zapytania i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

W przypadku nie uzyskania w pierwszym terminie obecności wymaganej liczby mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie to jest 23.09.2022r godzina 17.15