Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

XLII Sesja w dniu 25 listopada 2021, godz. 14:30

Porządek obrad

 14:411. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 14:482. Przyjęcie porządku obrad.

  1. Zatwierdzenie protokołu nr XL/2021.

 Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Jankowice i Rudy,

5.2 uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska,

5.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

5.4 zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

5.5 podatku od środków transportowych,

5.6 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

5.7 Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

5.8 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

5.9 zmiany uchwały nr XXIX/232/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej

5.10 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

  1. Wnioski.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  3. Zakończenie