Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
XLIX Sesja w dniu 26 maja 2022, godz. 15:00
w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XLVII/2022.
4. Zatwierdzenie protokołu nr XLVIII/2022.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Przedłożenie Zarządzenia Nr B.0050.122.2022 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok.
7. Przedłożenie sprawozdania z działalności MOPS za 2021 rok oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kuźnia Raciborska za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
8.2 zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
8.3 udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
8.4 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
8.5 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.
9. Wnioski.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
11. Zakończenie obrad.