Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej   XLVII Sesja w dniu 31 marca 2022, godz. 14:30

w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

 Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XLVI/2022.
 4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
 5. Przedłożenie raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1 zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

 1. nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Pietrowice Wielkie,
 2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
 3. przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Kuźnia Raciborska,
 4. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2022 roku",
 5. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,
 6. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2022,
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
 8. zmiany uchwały Nr XXV/204/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska, zmienionej uchwałą Nr XXVI/211/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
 9. Wnioski.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 11. Zakończenie obrad.