Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja nt stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXII/2020 z 21.07.2020r.
 5. Zatwierdzenie protokołu nr XXIII/2020 z 08.09.2020r.
 6. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 7. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

8.2 zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

8.3 zmiany uchwały nr XV/140/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotwych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,

8.4 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska,

8.5 ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

8.6 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8.7 określenia średniej ceny jednostki paliwa potrzebnej do zwrotu kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020-2021.

 1. Wnioski.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 3. Zakończenie