Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej - XXV Sesja w dniu 29 października 2020, godz. 14:30 w sali ślubów USC w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej i w miejscach przebywania radnych - sesja hybrydowa

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr XXIV/2020.
  4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

5.2 zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

5.3 zmiany uchwały Nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

5.4 przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kuźnia Raciborska.

5.5 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska,

5.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Jankowice i Rudy.

  1. Wnioski.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  3. Zakończenie