Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr XXXIII z 27.05.2021r.
  4. Informacja Burmistrza z międzysesyjnej działalności.
  5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kuźnia Raciborska za 2020 rok.

5.1 Przedstawienie Raportu

5.2 Debata nad przedstawionym Raportem

5.3 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska za 2020 rok.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

6.1 Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu.

6.2 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

6.3 Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

6.4 Dyskusja

6.5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kuźnia Raciborska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

6.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska za 2020 rok.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

7.2 zmian w budżecie gminy na 2021 rok

7.3 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego,

7.4 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kuźnia Raciborska nieruchomości zabudowanej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu znajdującego się w budynku na tej nieruchomości na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

  1. Wnioski.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w zakresie spraw bieżących.
  3. Zakończenie obrad.