W sobotę 16 stycznia 2019 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018 w OSP Rudy.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Paweł Macha, Zastępca Komendanta PSP w Raciborzu młodszy brygadier Paweł Sowa, Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Aleksander Serafin, Prezes Gminnego Zarządu OSP Edward Morciniec, Komendant Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Bartoń, radny do Sejmiku Śląskiego Henryk Siedlaczek, sołtys Wojciech Węglorz.

Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego przed kilkoma dniami ppłk poż. Zdzisława Drozda, byłego Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu, zasłużonego funkcjonariusza dla ochrony przeciwpożarowej powiatu raciborskiego. Następnie przystąpiono do realizowania poszczególnych punktów programu zebrania. Sprawozdania z działalności OSP w roku 2018 przedstawili komendant OSP Rudy Joachim Dudek i Prezes Krystian Chrosnik. Podali liczbę wyjazdów w ubiegłym roku 55 oraz ich rodzaj i inne działania jakie podejmowała nasza jednostka w roku 2018. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik OSP Rudy druh Ginter Bretsznajder.  Działalność grupy młodzieżowej przy OSP przedstawił jeden z opiekunów tej grupy druh Sebastian Okulicki. Następnie swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna, która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2018 Zarządowi OSP Rudy. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Kolejnym punktem było odznaczenie za długoletnią wysługę dla pożarnictwa członków naszej OSP. Następnie jednogłośnie przyjęto plan pracy i plan finansowy na rok 2019. Podziękowania dla strażaków i jednostki złożyli zaproszeni goście, którzy wyrazili swoje uznanie za dokonania strażaków rudzkiej jednostki, zarówno tych dorosłych w akcjach ratowniczych jak i grupy młodzieżowej za aktywność w swoim działaniu.

Wobec wyczerpania programu zebranie zakończono dziękując wszystkim gościom i członkom za udział.